Aangepast-judo bij de Culturele Sportstichting
G-judolessen jeugd (6-13 jaar) bij de CSS, bij voldoende aanmeldingen.

Woensdag van 15.15-16.00 uur Alleen bij voldoende deelnemers, kunnen wij deze les door laten gaan.

Vrijdag van 17:00-18:00 uur (altijd na overleg met de leraar)

Vrijdag van 18.00-19.00 uur (Altijd na overleg met de leraar)

Adres:
Sporthal De Speler 3e etage (lift aanwezig)
Thorbeckelaan 18 C Utrecht

Voor info: mail naar a.van.mildert@hetnet.nl

 Het kan een dilemma zijn om iemand die slecht ter been is, misschien helemaal niet kan staan of een verstandelijke beperking heeft te integreren in een valide groep.

Toch streven wij ernaar, wetende dat het moeilijk is, maar niet onmogelijk, G-judoka’s te laten integreren in de reguliere lessen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, de praktijk blijkt vaak anders te zijn. Er is ook veel ondersteuning nodig van de docenten/ouders om het te realiseren.

In de filosofie/visie van de Culturele Sportstichting moet iedereen met een beperking de mogelijkheid krijgen judo/sport te beoefenen, daarom hebben wij aparte lesuren gecreëerd voorlopig voor kinderen met als doel de mogelijkheid te onderzoeken om de judoka te kunnen laten doorstromen naar regulier judo en zo ook te laten participeren in de maatschappij, sociale contacten opdoen. De Culturele Sportstichting in samenwerking met Special Olympics en Heroes, Sport Utrecht en ondersteund door Fonds Gehandicapte Sport bevelen een actieve ondersteuning aan die gericht is op het lesgeven en ondersteunen aan/van kinderen/volwassenen met een beperking. Praktisch door het geven van lessen op scholen en in de Dojo.

Praktische ondersteuning kan ook gedaan worden door middel van enkele tips tot het geheel uitwerken van een plan van aanpak voor judo in samenwerking met scholen en Special Heroes. Het gaat bij G-judo dus om alle facetten die je in het reguliere judo ook tegenkomt, zoals judoles, training, gradueringen, competitie, regelgeving, seminars, cursussen, etc.

Het blijft een feit dat het aantal mensen met een functionele beperking, die de judosport beoefenen, tot een minderheid te rekenen is. Deze beperkingen zorgen ervoor dat kinderen zich langzamer ontwikkelen dan “normale” kinderen. Kinderen met een verstandelijke beperking hebben meer tijd nodig om te leren praten, lopen en voor zichzelf zorgen, bijvoorbeeld met kleding en eten. Ze hebben waarschijnlijk meer moeite met het leren op school. Ze kunnen wel leren, maar het duurt langer.

Misschien zijn er zelfs dingen die ze niet kunnen leren. We spreken dan van een ontwikkelingsachterstand en bij 18 jaar pas over verstandelijke beperking.

Onderscheidend:
Cognitief niveau (de hersenen)
Zintuiglijk niveau (ogen, oren, huid, neus en mond)
Linguïstisch niveau (de perceptie tussen hersenen en spraak)
Organisch niveau (hart, longen, nieren etc.)
Bewegingsniveau (extremiteit, ledematen, hersenen

Gedifferentieerd belonen komt niet uit de lucht vallen, er is een sterke behoefte om systematisch vast te leggen op welk niveau judoka’s met een beperking functioneren. In de meeste sportorganisaties wordt ervoor gekozen functioneel in plaats van normatief gericht te werken.
Men hanteert hierbij een systeem, waarbij het sporttechnische vermogen van de judoka gemeten wordt. Wij, CSS, kijken naar de gehele mens en proberen kinderen en volwassenen met een beperking te motiveren, begeleiden en te belonen.

Mensen met een beperking zijn volwaardige mensen.
Ieder mens is gelijk. Ook de CSS ziet iemand met een beperking als volwaardig mens

Zie ook voor verdere informatie:
http://www.jbn.nl/judo/g-judo/special%2Bneeds%2Bjudo%2Beurope/cDU706_SNJF.aspx


Onderstaande gegevens komen van de site van de JBN

Indicatie kinderen, jongeren en adolescenten
Nederland heeft op dit ogenblik nog een onderwijssysteem waar kinderen op een adequate manier hulp aangeboden krijgen.

Het onderwijs voor kinderen met een hulpvraag is opgedeeld in 4 clusters:

Cluster 1:
Scholen voor blinde of slechtziende kinderen (visueel gehandicapte kinderen), mogelijk in combinatie met een andere handicap;

Cluster 2:
Scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en kinderen met communicatieve problemen zoals bij bepaalde vormen van autisme, mogelijk in combinatie met een andere handicap;

Cluster 3:
Scholen voor kinderen met lichamelijk en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met epilepsie en meervoudig gehandicapte kinderen die zeer moeilijk leren in combinatie met een andere handicap;

Cluster 4:
Scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, voor kinderen met psychiatrische stoornissen en voor kinderen verbonden aan pedologische instituten (PI). Pedologische instituten doen onderzoek naar kinderen met ingewikkelde leerproblemen, gedragsproblemen of emotionele problemen. De kinderen krijgen ook behandeling en begeleiding van het instituut.

Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan meestal na hun twaalfde naar het voortgezet speciaal onderwijs. Hier kunnen ze blijven tot maximaal hun twintigste verjaardag. Dit type onderwijs valt onder de Wet op de expertisecentra (WEC).
Scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO)
Scholen voor speciaal basisonderwijs zijn basisscholen bedoeld voor:
moeilijk lerende kinderen;
kinderen met opvoedingsmoeilijkheden;
alle andere kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben.

SBO-scholen en reguliere basisscholen hebben dezelfde kerndoelen. Kerndoelen zijn streefdoelen voor de kennis en vaardigheden van een leerling aan het eind van de basisschool. Een leerling op een SBO krijgt eventueel meer tijd om het kerndoel te bereiken. Scholen voor speciaal basisonderwijs hebben een uitloopmogelijkheid voor leerlingen tot 14 jaar
Info: http://www.sbowerkverband.nl/%20
Wanneer een kind aangemeld wordt bij een school voor speciaal onderwijs of voortgezet

Bijlage informatie-clusterscholen: Handicap of beperking per cluster:

Cluster 1
Scholen voor blinde en slechtziende leerlingen
Drie belangrijke instellingen verzorgen onderwijs en begeleiding aan blinde en slechtziende kinderen vanuit diverse vestigingen in geheel Nederland. Bartiméus verzorgt onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen op speciale scholen, maar geeft ook begeleiding, cursussen en advies bij onderwijs op een gewone school. Bartiméus heeft vestigingen in Almere, Arnhem, Cruquius, Deventer, Doorn, Gouda, Hengelo, Lochem, Utrecht, Zeist en Zwolle. Sensis biedt ambulante onderwijskundige begeleiding aan blinde en slechtziende kinderen die naar een reguliere school gaan.

Daarnaast heeft Sensis drie scholen voor speciaal onderwijs. De scholen in Grave en Rotterdam hebben allebei een afdeling speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De school in Breda is voor leerlingen met een visueel-verstandelijke beperking. Visio verzorgt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen in de leeftijd van vier tot maximaal twintig jaar. Vanuit de onderwijsinstellingen in Amsterdam, Huizen en Haren wordt ook ambulante begeleiding verzorgd voor slechtziende en blinde leerlingen die het regulier onderwijs of ander speciaal onderwijs bezoeken. Visio heeft ook vestigingen in Leeuwarden, Groningen, Echten, Apeldoorn, Bussum, Weesp, Heerhugowaard, Leiden,
Den Haag, Rotterdam en Goes.
Info: http://www.bartimeus.nl/ en http://www.visio.org/

Cluster 2:
Scholen voor dove kinderen, slechthorende leerlingen, leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen zoals bepaalde vormen van autisme, eventueel in combinatie met een andere handicap.
Info: http://www.simea.nl/

Cluster 3
Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, langdurig zieke leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen met epilepsie en meervoudig gehandicapte leerlingen die zeer moeilijk leren, in combinatie met een andere handicap.
Scholen:
Epilepsie Scholen (leerlingen met epilepsie)
LZK scholen (langdurig zieke kinderen)
Mytylscholen (lichamelijk, verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen)
ZML-scholen (zeer moeilijk lerende kinderen)Info: http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/

Cluster 4
Scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen en voor kinderen verbonden aan pedologische instituten (PI). Pedologische instituten doen onderzoek naar kinderen met ingewikkelde leerproblemen, gedragsproblemen of emotionele problemen. De kinderen krijgen ook behandeling en begeleiding van het instituut.
Info: http://www.lvc4.nl/